Meest gezocht


Mijn Pensioenpost 


In uw persoonlijke pensioenpost vindt u berichten over uw pensioen. U kunt uw pensioenpost bekijken wanneer u wilt. 
Bekijk uw pensioenpost


Dekkingsgraad


De dekkingsgraad laat zien of Pensioenfonds Recreatie genoeg geld heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen.
Bekijk de dekkingsgraad


Uniform Pensioenoverzicht (UPO)


In het jaarlijkse pensioenoverzicht staat hoeveel pensioen u heeft opgebouwd bij Pensioenfonds Recreatie.
Bekijk uw pensioenoverzicht


Waardeoverdracht


Als u bij een andere pensioenuitvoerder pensioen heeft opgebouwd, kunt u dit meenemen naar Pensioenfonds Recreatie.
Waardeoverdracht aanvragen


ANW-pensioen 


Anw-pensioen is een vrijwillige verzekering. Je partner ontvangt een extra tijdelijke pensioenuitkering als je komt te overlijden.
Meer informatie over het ANW-pensioen

Zoeken

Kandidaatstelling voor vertegenwoordigers van pensioengerechtigden in het bestuur

15-03-2018

Op 1 juli 2018 loopt de huidige termijn van het bestuurslid namens de pensioengerechtigden af. U kunt zich kandidaat stellen voor deze functie. Het nieuwe bestuurslid wordt benoemd voor een periode van vier jaar.

Kandidaatstelling
Kandidaten kunnen worden voorgedragen door de werknemersverenigingen en verenigingen van ouderen. Kandidaten kunnen alleen worden voorgedragen door verenigingen van ouderen mits de vereniging naar het oordeel van de verkiezingscommissie aantoonbaar kunnen maken dat zij minimaal 50 pensioengerechtigden van Pensioenfonds Recreatie vertegenwoordigen. Tevens kunnen individuele verkiesbare pensioengerechtigden van Pensioenfonds Recreatie zich kandidaat stellen. Deze pensioengerechtigden moeten dan beschikken over minimaal 50 handtekeningen van andere pensioengerechtigden van Pensioenfonds Recreatie die de kandidaatstelling ondersteunen.

Wie kunnen zich kandidaat stellen
Kandidaten zijn minimaal 18 jaar oud en hebben aantoonbaar affiniteit met het werken in de  recreatiesector (dus niet als consument) en met arbeidsvoorwaarden en pensioen in de recreatiesector. Kandidaten kunnen zich kandidaat stellen tot uiterlijk 29 maart 2018. De kandidaatstelling voorzien van de handtekeningenlijst met minimaal 50 handtekeningen, motivering en CV kunt u  sturen naar:

Pensioenfonds Recreatie
Het Bestuursbureau
p/a Montae
T.a.v. Mw. C.M. Vriend
Verrijn Stuartlaan 1-F
2288 EK Rijswijk
e-mailadres: BestuursbureauSPR@montae.nl

Functieprofiel
Kandidaten moeten voldoen aan het functieprofiel van een lid van het bestuur namens pensioengerechtigden. Dit functieprofiel treft u hier aan. Na de ontvangst van de motivering, waarin de kandidaat uitgebreid moet motiveren waarom deze voldoet aan alle opleidings-, competentie- en ervaringseisen uit het functieprofiel en CV zal een delegatie van het bestuur toetsen of de kandidaat voldoet aan het functieprofiel. Nadat de kandidaat is getoetst aan het functieprofiel zal de kandidaat geïnformeerd worden over de uitkomst van de toetsing en de verdere procedure.

Procedure
Hieronder treft u in het kort de procedure:

  1. Een delegatie van het bestuur toetst of de voorgedrag(en) kandida(a)t(en) voldoen aan het functieprofiel.
  2. Het bestuur neemt een voorgenomen besluit tot benoeming van de kandida(a)t(en).
  3. De kandida(a)t(en) worden ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht kan de voorgenomen benoeming beletten indien deze van oordeel is dat de kandidaat wezenlijk afwijkt van de eisen die zijn gesteld in het functieprofiel.
  4. Bij meerdere geschikte kandidaten worden verkiezingen gehouden. Alle kandidaten worden hiervan op de hoogte gebracht. Indien er één geschikte kandidaat is, dan vinden geen verkiezingen plaats. De kandidaat wordt in dat geval geacht te zijn verkozen.
  5. Vervolgens wordt de kandidaat ter goedkeuring voorgelegd aan de toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). Pas nadat DNB haar goedkeuring heeft gegeven, is de procedure voltooid.