Overslaan en naar inhoud gaan

Disclaimer

We doen er alles aan om de informatie op deze website actueel en juist te houden. In de disclaimer lees je hierover meer.

Nederlands

Website

De op deze site verstrekte informatie is van algemene aard, uitsluitend indicatief en aan wijzigingen onderhevig. De vermelde gegevens zijn uitsluitend bedoeld om bezoekers algemene informatie te verstrekken. De gegeven informatie wordt verondersteld betrouwbaar te zijn, echter het gebruik van informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker. Hoewel de samenstellers van de site een uiterste zorgvuldigheid in acht nemen zijn fouten niet geheel uit te sluiten of kan er vertraging optreden in het maken van 'updates'. Het pensioenfonds noch de pensioenuitvoeringsorganisatie, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden, het afgaan op of verspreiden van de informatie. Rechten kunnen uitsluitend worden ontleend aan het voor de deelnemer geldende pensioenreglement. Deze website is auteursrechtelijk beschermd. De intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de verstrekte informatie berusten bij het pensioenfonds, de uitvoerder, of haar licentiegevers. Op het gebruik van deze website is Nederlands recht toepasselijk.

Informatie via de telefoon, de chat of per e-mail

De via de telefoon, de chat of per e-mail verstrekte informatie is van algemene aard, uitsluitend indicatief en kan aan wijzigingen onderhevig zijn. De verstrekte gegevens zijn uitsluitend bedoeld om algemene informatie te verstrekken. We streven ernaar de juiste informatie te verstrekken, hier kunnen echter geen rechten aan ontleend worden. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden, het afgaan op of verspreiden van de informatie. Rechten kunnen uitsluitend worden ontleend aan het voor de deelnemer geldende pensioenreglement. Het gebruik van de informatie geschiedt dan ook geheel voor risico van de ontvanger.

English

The information on this website is general, just indicative and subject to change. The data stated are solely meant to provide general information to visitors. The information presented is supposed to be reliable; however the use of this information is completely at the risk of the user of the site. Although the site editors do the utmost to present correct information, the possibility of errors or delays in updates cannot be excluded. The pension fund nor the pension fund administrator accepts any liability for damage caused by inaccuracy in the given information, or for damage as a result of relying on or the distribution of this information. Rights can exclusively be derived from the pension scheme which applies to the member. This website has been protected by copyright. The pension fund, the executor, or its licensors, possesses the intellectual property of the information provided. Dutch law applies to the use of this website.