Overslaan en naar inhoud gaan

Privacy statement

Je privacy is voor ons heel belangrijk. In ons privacy statement lees je hoe we omgaan met je persoonlijke gegevens.

Van wie ontvangen wij persoonsgegevens?

Afhankelijk van jouw situatie kunnen wij van de volgende partijen gegevens over jou en/of jouw dienstverband of jouw eigen bedrijf ontvangen:

 • Basisregistratie Personen (BRP)
 • (voormalige) werkgever(s)
 • Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)
 • Kamer van Koophandel (KvK)
 • andere pensioenuitvoerders

Om welke persoonsgegevens gaat het?

Wij kunnen onder andere de volgende (bijzondere) (persoons)gegevens verwerken:

 • voor- en achternamen
 • geslacht
 • geboortedatum
 • burgerservicenummer (BSN)
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • bankrekeningnummer
 • burgerlijke staat
 • gegevens over jouw (voormalige) dienstverband(en)
 • salaris
 • indicatie gemoedsbezwaard
 • biometrische gegevens, als je een kopie van jouw identiteitsbewijs hebt verstrekt
 • gegevens over arbeidsongeschiktheid
 • gegevens over jouw kinderen
 • overige (persoons)gegevens die je actief verstrekt in correspondentie en telefonisch
 • IP-adres
 • naam eenmanszaak, BV, CV, VOF of maatschap
 • KvK-nummer
 • vestigingsnummer
 • loonheffingsnummer

Waarom wij jouw gegevens nodig hebben

Pensioenfonds Recreatie is wettelijk verplicht om de pensioenovereenkomst voor de medewerkers in de sector recreatie uit te voeren. Om dit op de juiste wijze te kunnen doen verwerken we jouw (persoons)gegevens voor de volgende doelen:

 • uitvoering van pensioen- en uitkeringswet- en regelgeving
 • vaststellen van de hoogte van en uitbetaling van pensioenaanspraken en -uitkeringen
 • berekenen, vastleggen en innen van premies bij werkgevers
 • behandelen van geschillen
 • voorkoming van fraude
 • statistische analyses
 • adequate communicatie met jou als deelnemer

Welke gegevens van jou verwerken wij?

Wij verwerken alleen gegevens die strikt noodzakelijk zijn om uw pensioenregeling goed uit te kunnen voeren en/of te voldoen aan wet- en regelgeving. Hierbij gaat het om de volgende gegevens:

 • naam- en adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres
 • bankrekeningnummer
 • geboortedatum
 • geslacht
 • burgerservicenummer
 • dienstverbandgegevens van uw werkgever die bij Pensioenfonds Recreatie is aangesloten, waaronder uw pensioengevend salaris
 • arbeidsongeschiktheidsgegevens
 • gegevens van strafrechtelijke aard (in het kader van de sanctiewetgeving)
 • relatiegegevens (eventuele) (ex-)partner en kinderen

Delen met andere partijen

Pensioenfonds Recreatie deelt jouw persoonsgegevens met verschillende andere partijen als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de pensioenovereenkomst en/of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen dan wel een gerechtvaardigd belang. Met partijen die jouw gegevens in onze opdracht verwerken sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Op die manier zorgen wij voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Pensioenfonds Recreatie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Pensioenfonds Recreatie verwerkt jouw gegevens niet buiten de EU.

De uitvoering van de pensioenadministratie heeft Pensioenfonds Recreatie uitbesteed aan TKP Pensioen B.V. (TKP). TKP beschikt daarom over jouw (persoons)gegevens. Pensioenfonds Recreatie heeft met TKP afspraken gemaakt over de wijze waarop TKP met jouw gegevens om gaat, met wie zij jouw gegevens mogen delen, hoe TKP jouw gegevens moet beveiligen en hoe jouw rechten geborgd kunnen worden in het kader van wet -en regelgeving. Om de pensioenadministratie van Pensioenfonds Recreatie goed uit te kunnen voeren maakt TKP gebruik van verschillende partijen die afhankelijk van jouw situatie je persoonsgegevens ontvangen (subverwerkers). TKP zorgt bij deze subverwerkers voor minimaal hetzelfde beveiligingsniveau zoals afgesproken met Pensioenfonds Recreatie.

De partijen waarmee jouw (persoons)gegevens gedeeld kunnen worden, zijn onder andere onder te verdelen in de volgende categorieën:

 • toezichthouders
 • overheidsinstanties
 • uitkeringsinstanties
 • incasso-/debiteurenpartijen
 • herverzekeraars
 • (voormalige) werkgever(s) en hun gemachtigden
 • mailingverwerkers/drukkerijen
 • archiefopslagen
 • controlepartijen o.a. voor het uitvoeren van looncontroles
 • ICT database/website beheer- en onderhoudsbedrijven
 • IT Securitybedrijven
 • onderzoekspartijen
 • accountants/actuariskantoren voor assurancedoeleinden
 • andere pensioenuitvoerders
 • Stichting Pensioenregister
 • bestuursbureau
 • pensioenadviseurs

Hoe lang we jouw gegevens bewaren

Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze worden verwerkt. Gezien de aard van onze activiteiten -pensioenuitvoering- zijn relatief lange termijnen noodzakelijk. Het is mogelijk dat Pensioenfonds Recreatie sommige gegevens bewaart omdat dit wettelijk verplicht is. Uitgangspunt is dat we dan de wettelijke bewaartermijn aanhouden.

Opnemen van telefoongesprekken

Pensioenfonds Recreatie kan telefoongesprekken opnemen. Deze opnames worden onder andere gebruikt voor trainings- en coachingsdoeleinden, maar ook voor onderzoek naar verdachte opdrachten en transacties of voor de bestrijding van fraude. De opgenomen telefoongesprekken worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor bovenstaande doeleinden. Binnen de bewaartermijn heb je recht op een weergave van het telefoongesprek.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien en aan te passen (corrigeren). In bepaalde gevallen kun je ons daarnaast vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, jouw gegevens te wissen of om jouw gegevens over te dragen aan een andere zogenoemde verwerkingsverantwoordelijke.

Intrekken toestemming

Om jouw pensioenregeling goed uit te kunnen voeren hebben wij bepaalde persoonsgegevens nodig. Maar dit geldt niet voor alle gegevens die wij verwerken. Je kunt ons daarom vragen om jouw gegevens voor bepaalde situaties niet meer te gebruiken. Als je bijvoorbeeld niet wilt dat wij je bellen of e-mailen of als je een belangrijke persoonlijke reden hebt waarom je niet wilt dat wij jouw gegevens gebruiken.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verwijdering of overdracht van jouw gegevens sturen naar deelnemer@pensioenfondsrecreatie.nl. Dit e-mailadres kun je ook gebruiken om jouw toestemming voor het gebruik van jouw persoonsgegevens in te trekken. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van jouw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Zorg ervoor dat op deze kopie de pasfoto(‘s), MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), documentnummer(s) en Burgerservicenummer (BSN) onherkenbaar zijn gemaakt. Dit ter bescherming van jouw privacy. Pensioenfonds Recreatie zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Klachtrecht

Als Pensioenfonds Recreatie niet voldoet aan jouw verzoek tot inzage, correctie, beperking, verwijdering of overdracht van jouw persoonsgegevens, dan kun je hierover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Mocht jouw klacht niet naar tevredenheid worden opgelost, dan kun je hiertegen in beroep gaan bij de rechter.

Beveiliging

Pensioenfonds Recreatie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging ervan tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op. Je kunt ons dan bereiken via bestuursbureauSPR@montae.nl.

Uitspraak Europese Hof van Justitie inzake Schrems II

Wij zijn bekend met de uitspraak van het Hof van Justitie van de EU van 16 juli 2020 met implicaties voor de doorgifte van persoonsgegevens. Wij zijn momenteel aan het onderzoeken hoe we dit het beste kunnen ondervangen. Wij hebben privacy zeer hoog in het vaandel staan en proberen om tot een passende oplossing te komen. Als wij een passende oplossing hebben, zullen wij je hierover informeren via deze cookieverklaring. Heb je vragen over de verwerking van je persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op.

Wijzigingen privacyverklaring voorbehouden

Pensioenfonds Recreatie behoudt zich het recht voor de privacyverklaring te wijzigen. Elke verandering wordt op deze pagina gepubliceerd. Wij raden je daarom aan deze privacyverklaring met regelmaat te lezen.

Deze pagina is voor het laatst opgemaakt op 1 juni 2023.