Overslaan en naar inhoud gaan

Privacy statement

Pensioenfonds Recreatie verwerkt persoonsgegevens om de pensioenovereenkomst voor de werknemers in de sector recreatie goed uit te kunnen voeren, maar ook om te voldoen aan wettelijke en contractuele verplichtingen en om onze diensten te kunnen verbeteren. Als jouw werkgever verplicht bij Pensioenfonds Recreatie is aangesloten, dan brengt de wet mee dat wij hiervoor gegevens van jou en van andere partijen moeten ontvangen. Is jouw werkgever om een andere reden aangesloten bij het fonds, dan is deze verplichting contractueel vastgelegd.

Van wie ontvangen wij persoonsgegevens?

Afhankelijk van jouw situatie kunnen wij van de volgende partijen gegevens over jou en/of jouw dienstverband of jouw eigen bedrijf ontvangen:

 • Basisregistratie Personen (BRP)
 • (Voormalige) werkgever(s)
 • Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)
 • Kamer van Koophandel (KvK)
 • Andere pensioenuitvoerders

Om welke persoonsgegevens gaat het?

Wij kunnen onder andere de volgende (bijzondere) (persoons)gegevens verwerken:

 • Voor- en achternamen
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Burgerlijke staat
 • Gegevens over jouw (voormalige) dienstverband(en)
 • Salaris
 • Indicatie gemoedsbezwaard
 • Biometrische gegevens, als je een kopie van jouw identiteitsbewijs hebt verstrekt
 • Gegevens over arbeidsongeschiktheid
 • Gegevens over jouw kinderen
 • Overige (persoons)gegevens die je actief verstrekt in correspondentie en telefonisch
 • IP-adres
 • Naam eenmanszaak, BV, CV, VOF of maatschap
 • KvK-nummer,
 • Vestigingsnummer,
 • Loonheffingsnummer

Waarom wij jouw gegevens nodig hebben

Pensioenfonds Recreatie is wettelijk verplicht om de pensioenovereenkomst voor de medewerkers in de sector recreatie uit te voeren. Om dit op de juiste wijze te kunnen doen verwerken we jouw (persoons)gegevens voor de volgende doelen:

 • Uitvoering van pensioen- en uitkeringswet- en regelgeving
 • Vaststellen van de hoogte van en uitbetaling van pensioenaanspraken en -uitkeringen
 • Berekenen, vastleggen en innen van premies bij werkgevers
 • Behandelen van geschillen
 • Voorkoming van fraude
 • Statistische analyses
 • Adequate communicatie met jou als deelnemer

Delen met andere partijen

Pensioenfonds Recreatie deelt jouw persoonsgegevens met verschillende andere partijen als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de pensioenovereenkomst en/of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Met partijen die jouw gegevens in onze opdracht verwerken sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Op die manier zorgen wij voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Pensioenfonds Recreatie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Pensioenfonds Recreatie verwerkt jouw gegevens niet buiten de EU.

De uitvoering van de pensioenadministratie heeft Pensioenfonds Recreatie uitbesteed aan TKP Pensioen B.V. (TKP). TKP beschikt daarom over jouw (persoons)gegevens. Pensioenfonds Recreatie heeft met TKP afspraken gemaakt over de wijze waarop TKP met jouw gegevens om gaat, met wie zij jouw gegevens mogen delen, hoe TKP jouw gegevens moet beveiligen en hoe jouw rechten geborgd kunnen worden in het kader van wet -en regelgeving. Om de pensioenadministratie van Pensioenfonds Recreatie goed uit te kunnen voeren maakt TKP gebruik van verschillende partijen die afhankelijk van jouw situatie je persoonsgegevens ontvangen (subverwerkers). TKP zorgt bij deze subverwerkers voor minimaal hetzelfde beveiligingsniveau zoals afgesproken met Pensioenfonds Recreatie.

De partijen waarmee jouw (persoons)gegevens gedeeld kunnen worden, zijn onder andere onder te verdelen in de volgende categorieën:

 • Toezichthouders
 • Overheidsinstanties
 • Uitkeringsinstanties
 • Incasso-/debiteurenpartijen
 • Herverzekeraars
 • (Voormalige) werkgever(s) en hun gemachtigden
 • Mailingverwerkers/Drukkerijen
 • Archiefopslagen
 • Controlepartijen o.a. voor het uitvoeren van looncontroles
 • ICT database/website beheer- en onderhoudsbedrijven
 • IT Securitybedrijven
 • Onderzoekspartijen
 • Accountants/actuariskantoren voor assurancedoeleinden
 • Andere pensioenuitvoerders
 • Stichting Pensioenregister
 • Bestuursbureau
 • Pensioenadviseurs

Hoe lang we jouw gegevens bewaren

Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze worden verwerkt. Gezien de aard van onze activiteiten -pensioenuitvoering- zijn relatief lange termijnen noodzakelijk. Het is mogelijk dat Pensioenfonds Recreatie sommige gegevens bewaart omdat dit wettelijk verplicht is. Uitgangspunt is dat dan de wettelijke bewaartermijn aanhouden.

Opnemen van telefoongesprekken

Pensioenfonds Recreatie kan telefoongesprekken opnemen. Deze opnames worden onder andere gebruikt voor trainings- en coachingsdoeleinden, maar ook voor onderzoek naar verdachte opdrachten en transacties of voor de bestrijding van fraude. De opgenomen telefoongesprekken worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor bovenstaande doeleinden. Binnen de bewaartermijn heb je recht op een weergave van het telefoongesprek.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien en aan te passen (corrigeren). In bepaalde gevallen kun je ons daarnaast vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, jouw gegevens te wissen of om jouw gegevens over te dragen aan een andere zogenoemde verwerkingsverantwoordelijke.

Intrekken toestemming
Om jouw pensioenregeling goed uit te kunnen voeren hebben wij bepaalde persoonsgegevens nodig. Maar dit geldt niet voor alle gegevens die wij verwerken. Je kunt ons daarom vragen om jouw gegevens voor bepaalde situaties niet meer te gebruiken. Als je bijvoorbeeld niet wilt dat wij je bellen of e-mailen of als je een belangrijke persoonlijke reden hebt waarom je niet wilt dat wij jouw gegevens gebruiken.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verwijdering of overdracht van jouw gegevens sturen naar deelnemer@pensioenfondsrecreatie.nl. Dit e-mailadres kun je ook gebruiken om jouw toestemming voor het gebruik van jouw persoonsgegevens in te trekken. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van jouw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Zorg ervoor dat op deze kopie de pasfoto(‘s), MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), documentnummer(s) en Burgerservicenummer (BSN) onherkenbaar zijn gemaakt. Dit ter bescherming van jouw privacy. Pensioenfonds Recreatie zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Klachtrecht
Als Pensioenfonds Recreatie niet voldoet aan jouw verzoek tot inzage, correctie, beperking, verwijdering of overdracht van jouw persoonsgegevens, dan kun je hierover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Mocht jouw klacht niet naar tevredenheid worden opgelost, dan kun je hiertegen in beroep gaan bij de rechter.

Beveiliging

Pensioenfonds Recreatie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging ervan tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op. Je kunt ons dan bereiken via: bestuursbureauSPR@montae.nl.

Cookies

Pensioenfonds Recreatie maakt gebruik van cookies. Een cookie is een tekstbestandje dat op jouw computer, tablet of mobiele telefoon wordt geplaatst als je de site raadpleegt. Cookies vergemakkelijken en versnellen het gebruik van de site. Lees meer over cookies in ons cookiebeleid.

Wijzigingen privacyverklaring voorbehouden

Pensioenfonds Recreatie behoudt zich het recht voor de privacyverklaring te wijzigen. Elke verandering wordt op deze pagina gepubliceerd. Wij raden je daarom aan deze privacyverklaring met regelmaat te lezen. Deze pagina is voor het laatst opgemaakt op 17-05-2018.