Meest gezocht


Mijn Pensioenpost 


In uw persoonlijke pensioenpost vindt u berichten over uw pensioen. U kunt uw pensioenpost bekijken wanneer u wilt. 
Bekijk uw pensioenpost


Dekkingsgraad


De dekkingsgraad laat zien of Pensioenfonds Recreatie genoeg geld heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen.
Bekijk de dekkingsgraad


Uniform Pensioenoverzicht (UPO)


In het jaarlijkse pensioenoverzicht staat hoeveel pensioen u heeft opgebouwd bij Pensioenfonds Recreatie.
Bekijk uw pensioenoverzicht


Waardeoverdracht


Als u bij een andere pensioenuitvoerder pensioen heeft opgebouwd, kunt u dit meenemen naar Pensioenfonds Recreatie.
Waardeoverdracht aanvragen


ANW-pensioen 


Anw-pensioen is een vrijwillige verzekering. Je partner ontvangt een extra tijdelijke pensioenuitkering als je komt te overlijden.
Meer informatie over het ANW-pensioen

Zoeken

Beleggingsbeleid

Het pensioenfonds ontvangt pensioenpremies. Deze zijn in eerste instantie bedoeld voor jouw ouderdomspensioen. Je ontvangt dit pensioen vanaf het moment dat je met pensioen gaat. Het uitkeren van jouw pensioen is een verplichting van het pensioenfonds.

Het pensioenfonds belegt jouw pensioenpremie en de premie van alle andere deelnemers. Dat is nodig om aan onze verplichtingen te kunnen voldoen. Wij beleggen de premies in aandelen, obligaties en andere beleggingsvormen. Daarover wordt rendement behaald.

Waarom beleggen we?

Het beleggen van de pensioenpremies is nodig om nu en in de toekomst pensioenuitkeringen te kunnen uitbetalen. Het bestuur van Pensioenfonds Recreatie vindt het belangrijk om haar vermogen op een verantwoorde manier te beleggen. Daarom hebben we een beleggingsbeleid vastgesteld.

Hoe beleggen we?

We hebben onze beleggingsmix laten onderzoeken. Hieruit kwam naar voren dat de huidige strategische beleggingsmix goed aansluit bij de doelstellingen van het pensioenfonds. De beleggingsmix past ook bij de vastgestelde risicohouding.

In de risicohouding is afgesproken welke risico’s het fonds bereid is te nemen om de doelstellingen te behalen.

Onze centrale doelstelling is: beleggen in het belang van de deelnemers.

Lees meer over ons beleggingsbeleid

Vaststellen beleggingsbeleid

Wij beleggen niet zomaar, maar met beleid. Het bestuur van het pensioenfonds bepaalt het beleggingsbeleid. Hierbij houdt het onder andere rekening met:

  • regelgeving 
  • algemene uitgangspunten
  • de financiële positie (‘de dekkingsgraad’) van het pensioenfonds

Het bestuur kijkt elk jaar of het beleggingsbeleid nog steeds goed werkt. 

Wil je meer weten over het beleggingsbeleid?

Lees de verklaring beleggingsbeginselen (pdf)

Maatschappelijk verantwoord beleggen

Volgens de definities vanuit Europese wetgeving classificeert de pensioenregeling van Pensioenfonds Recreatie vooralsnog niet als een duurzaam product. De wijze waarop het pensioenfonds bij het beleggen omgaat met mens, milieu, duurzaam ondernemen en hoe bedrijven worden bestuurd is in meer detail beschreven in het MVB-beleid (pdf)

Verantwoording

Het pensioenfonds is graag duidelijk over het beleggingsbeleid en de resultaten van dit beleid.

In het jaarverslag van het pensioenfonds vind je meer informatie over de resultaten van het beleggingsbeleid. 

Europese wetgeving duurzaamheid van beleggingen

Op 10 maart 2021 is de Europese Verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector (de Sustainable Finance Disclosure Regulation, hierna SFDR) in werking getreden. De SFDR is onderdeel van het EU Actieplan Duurzame Financiering en bevat nieuwe regels over informatieverschaffing over duurzaamheid van beleggingen. Op dit moment is de secundaire wetgeving met alle onderliggende technische standaarden nog niet bekend. 

Vanuit deze Europese wetgeving verklaart Pensioenfonds Recreatie het volgende: 

“Pensioenfonds Recreatie houdt geen rekening met de belangrijkste ongunstige effecten in de zin van artikel 4 van de Informatieverschaffingsverordening en de nog te verschijnen secundaire wetgeving.

Omdat de secundaire wetgeving nog niet definitief is, kan Pensioenfonds Recreatie niet beoordelen of Pensioenfonds Recreatie hieraan voldoet. Bovendien biedt de wetgeving kleinere entiteiten met minder dan 500 werknemers de mogelijkheid om op een minder uitgebreid niveau te rapporteren over de duurzaamheidsfactoren die Pensioenfonds Recreatie meeweegt. Pensioenfonds Recreatie maakt gebruik van deze mogelijkheid, om hoge kosten van extra rapportages te voorkomen. 

Pensioenfonds Recreatie classificeert de pensioenregeling als een regeling die geen ecologische of sociale kenmerken promoot, omdat het duurzaamheidsaspect geen primaire doelstelling is van het fonds. Pensioenfonds Recreatie stelt de deelnemers centraal en Pensioenfonds Recreatie zorgt ervoor dat het pensioen op een goede en kostenefficiënte manier geadministreerd wordt en deelnemers op tijd het pensioen uitbetaald krijgen. De exacte eisen waaraan moet worden voldaan voor een andere kwalificatie zijn op dit moment nog niet bekend. Om hoge (onvoorziene) kosten van extra rapportages te voorkomen is voor de huidige kwalificatie gekozen. Voor meer informatie over de wijze waarop rekening wordt gehouden met duurzaamheid verwijst Pensioenfonds Recreatie naar het MVB-beleid.” 

Pensioenfonds Recreatie houdt zich aan Verordening (EU) 2019/2088 van 27 november 2019 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector (SFDR). Het beloningsbeleid van Pensioenfonds Recreatie zet niet aan tot het nemen van buitensporige risico’s in verband met duurzaamheidsrisico’s. Een op grond van het beloningsbeleid toegekende beloning is niet afhankelijk van het al dan niet nemen van duurzaamheidsrisico’s.

Alle verklaringen zal Pensioenfonds Recreatie evalueren zodra de secundaire wetgeving definitief is.

Daarnaast is er de Taxonomie verordening. Dit is een raamwerk aan de hand waarvan kan worden bepaald of investeringen in economische activiteiten als duurzaam kunnen worden bestempeld. Op basis van bovenstaande SFDR-verklaringen, verklaren wij het volgende:“ Voor onze pensioenregeling geldt dat de onderliggende beleggingen geen rekening houden met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten